Laatst aangepast op 20/10/2022

Artikel 1: Definities

 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan: degene die de opdracht heeft verstrekt.

 2. Onder Been Pools & Wellness BV wordt verstaan: Been Pools & Wellness BV gevestigd te Aalsmeer aan de Aalsmeerderweg 289.

 3. Alle betalingen en overige administratie dienen aan het hierboven vernoemde adres te geschieden.

Artikel 2: Offertes en leveringsdatum

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 2. De offertes zullen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever aan Been Pools & Wellness BV verstrekte tekeningen of andere aangeleverde gegevens.

 3. Wanneer slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen en/of te leveren werk, modellen of overige gegevens zijn overgelegd, is Been Pools & Wellness BV niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien blijkt dat het niet getoonde gedeelte van de opdracht meer werk en/of materialen zou vergen, dan waarop bij het calculeren van de prijs redelijkerwijs mocht worden gerekend.

 4. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, heeft Been Pools & Wellness BV het recht een vergoeding te berekenen voor de gemaakte kosten der calculatie.

 5. Een opdracht bint Been Pools & Wellness BV eerst nadat hij deze schriftelijk heeft bevestigd, dan wel wanneer hij met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

 6. Kennelijke vergissingen in de offerte van Been Pools & Wellness BV ontheffen deze van leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever alsdan rechten kan laten doen gelden op eventuele schadevergoeding.

 7. De overeengekomen leveringstermijnen zijn door de opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen, als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken.

Artikel 3: Wijzigingen in de opdracht

 1. Wijzigingen in een verstrekte opdracht, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, en hogere en/of lagere kosten veroorzaken dan waarop bij het doen van de offerte kon worden gerekend, zullen aan de opdrachtgever respectievelijk extra of in vermindering worden berekend.

 2. Verlangde wijzigingen moeten door de opdrachtgever schriftelijk en tijdig worden ingediend. Indien wijzigingen plaatsvinden, kan dit leiden tot een langer opleveringstermijn dan eventueel vastgelegd. Hierbij is geen recht op schadevergoeding uit naam van de opdrachtgever.

 3. Wanneer wijzigingen mondeling zijn opgedragen, is de tenuitvoerlegging daarvan voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 4: Eigendommen en materialen van opdrachtgever

 1. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die Been Pools & Wellness BV door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, zal Been Pools & Wellness BV dezelfde zorg dragen als eigen zaken. De opdrachtgever draagt het risico voor bedoelde zaken. Indien hij dit risico wil dekken, dient opdrachtgever deze materialen voor eigen rekening te verzekeren.

 2. Indien door opdrachtgever materialen geleverd worden die verwerkt of bewerkt dienen te worden, vervalt het eventuele uitschot hiervan aan Been Pools & Wellness BV. Eventuele stortingskosten, de kosten van afvoer, zijn voor de opdrachtgever.

 3. Bij levering van materialen door de opdrachtgever worden verpakkingen, emballage e.d. eigendom van Been Pools & Wellness BV op het moment van levering.

Artikel 5: Levering en eigendom omtrent goederen e.d.

 1. Bij franco levering zal steeds voor de goedkoopste wijze van transport worden gekozen. De goederen worden vervoerd voor risico van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. Been Pools & Wellness BV behoudt het retentierecht om gebruikte en gegeven roerende goederen van de opdrachtgever om de opdracht te voltooien onder eigen beheer te houden, tot het moment dat de opdracht is afgerond en/of betaald door de opdrachtgever.

 3. Alle goederen, materialen, onderdelen etc. blijven eigendom van Been Pools & Wellness BV, totdat algehele voldoening door de opdrachtgever heeft plaatsgevonden.

Artikel 6: Betalingen

 1. Betaling dient te geschieden, zonder aftrek van enige korting, binnen 14 dagen na factuurdatum.

 2. Been Pools & Wellness BV heeft het recht, gedurende het uitvoeren van de opdracht, tussentijdse nota’s te zenden en voor aanvang der werkzaamheden een voorschot te declareren van maximaal 50% van het totaal te verwachten eindbedrag. Alle door Been Pools & Wellness BV gezonden tussentijdse nota’s of voorschotnota’s, dienen te worden voldaan conform het bepaalde onder het eerste lid van dit artikel.

 3. Indien er sprake is van materialen en/of overige onderdelen met betrekking tot de opdracht waarbij er sprake is van maatwerk (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, warmtepompen en afdekkingen), of speciale artikelen die uitzonderlijk ter uitvoering van de opdracht besteld en geleverd worden door Been Pools & Wellness BV, dienen deze volledig voorafgaand van uitvoering van de opdracht betaald te worden door de opdrachtgever.

 4. Been Pools & Wellness BV is gerechtigd vóór, dan wel tijdens het uitvoeren van de opdracht voldoende zekerheid voor betaling te verlangen, en Been Pools & Wellness BV heeft het recht de uitvoering van de opdracht te staken, wanneer hem deze zekerheid niet wordt geboden.

 5. Bij ontevredenheid van de geleverde product(en) en/of dienst(en) namens de opdrachtgever, heeft de opdrachtgever het recht om een maximaal percentage van 10% van het totale (eind)bedrag in te houden bij oplevering. Indien de opdrachtgever hier beroep op wilt maken, dient de opdrachtgever dit schriftelijk aan te geven aan Been Pools & Wellness BV met volledige transparantie over de oorzaak van de ontevredenheid.

 6. Bij constatering dat de opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van de geleverde product(en) en/of dienst(en), dan wel visueel, verbaal of op andere wijze geconstateerd, dient de opdrachtgever ten alle tijden het volledige (eind)bedrag direct te voldoen.

 7. Bij niet betaling door de opdrachtgever van een nota binnen 14 dagen na factuurdatum, dient Been Pools & Wellness BV ten minste éénmalig, dan wel schriftelijk of per e-mail, een herinnering te sturen om de factuur te betalen, met een nieuw termijn conform lid 1.

 8. Indien na herinnering het tweede termijn is verstreken, behoudt Been Pools & Wellness BV het recht om een rentevergoeding toe van 1,5% per maand te berekenen over het volledig openstaande bedrag.

 9. Bij niet betaling van een nota binnen 30 dagen na factuurdatum, is Been Pools & Wellness BV, gerechtigd derden met invordering van het verschuldigde te belasten. Alle inningskosten, zowel de gerechtelijke als wel de buitengerechtelijke, komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande bedrag, of Euro 50,00 indien 15% van het openstaande bedrag lager is dan eerdergenoemd bedrag.

Artikel 7: Annuleringen

Indien de opdrachtgever een verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij aan Been Pools & Wellness BV verschuldigd alle door deze redelijkerwijs gemaakte onkosten, (kosten van voorbereiding, opslag e.d.) en bijaldien, wanneer Been Pools & Wellness BV dit wenst, van Been Pools & Wellness BV af te nemen alle goederen die Been Pools & Wellness BV voor de bewuste opdracht reeds besteld en ontvangen had. De opdrachtgever is bovendien gehouden alsdan aan Been Pools & Wellness BV de door deze geleden winstderving te vergoeden.

Artikel 8: Afname

 1. De opdrachtgever is verplicht de door Been Pools & Wellness BV uitgevoerde opdracht, nadat de opdrachtgever er bericht heeft gekregen dat de opdracht is uitgevoerd, in ontvangst te nemen.

 2. Wanneer ten gevolge van het niet afnemen door de opdrachtgever van de gereedgekomen opdracht, de onderhavige goederen door Been Pools & Wellness BV moeten worden opgeslagen, dan komen de kosten van opslag voor rekening van opdrachtgever.

 3. Zodra de goederen ter afhaling gereed staan, heeft Been Pools & Wellness BV recht op betaling, of reeds eerder wanneer tussentijdse nota’s zijn gezonden, waarbij Been Pools & Wellness BV zich het recht van retentie zoals beschreven onder artikel 6 lid 2, voorbehoudt.

Artikel 9: Reclames en garanties

 1. Eventuele reclames dienen schriftelijk te geschieden, binnen 14 dagen na ontvangst van de nota, dan wel binnen 14 dagen nadat Been Pools & Wellness BV de werkzaamheden bij de opdrachtgever heeft beëindigd. Deze termijnen zijn niet bindend indien in een specifiek geval een redelijkerwijs verlenging behoeft.

 2. Eventuele reclames zullen alleen gelden voor mankementen aan de door Been Pools & Wellness BV geleverde installaties, producten, en/of werkzaamheden. De opdrachtgever vrijwaart Been Pools & Wellness BV voor eventuele gevolgschades.

 3. Voor ondeugdelijk werk behoudt Been Pools & Wellness BV het recht goed werk in de plaats te leveren, en de opdrachtgever verplicht zich een redelijke termijn hiervoor te gunnen.

 4. Gebreken en/of reclames, gebaseerd op een deel van het uitgevoerde werk en/of geleverde goederen, geven de opdrachtgever niet het recht de geheel verrichte werkzaamheden af te keuren, dan wel en/of alle goederen af te keuren.

 5. Op de volgende mankementen en/of fouten kan geen reclame ingediend worden; de gevolgen van fouten in modellen, tekeningen en/of materialen, welke hem door de opdrachtgever zijn verstrekt; geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satanische, dikte e.d.; en ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Been Pools & Wellness BV geleverde artikelen/goederen.

 6. Bij een niet ingediende reclame vervalt het recht op garantie, zoals in artikel 11 beschreven. Echter blijven eventuele verplichtingen van de opdrachtgever aan Been Pools & Wellness BV, en geldvorderingen van Been Pools & Wellness BV op de opdrachtgever van toepassing.

Artikel 10: Garanties

 1. Been Pools & Wellness BV garandeert de aan hem opgedragen werkzaamheden te zullen uitvoeren op die wijze dat aan het eindproduct de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid en betrouwbaarheid mogen worden gesteld, een en ander conform de geldende voor schriften.

 2. Op door Been Pools & Wellness BV (door) geleverde goederen, artikelen, installaties, machines, e.d. geeft Been Pools & Wellness BV aan de opdrachtgever dezelfde garantie welke Been Pools & Wellness BV zelf ontvangt van zijn (toe) leveranciers, loon en vervoerskosten vallen niet onder de garantie.

 3. Op de door opdrachtgever zelf aangeleverde producten als tevens hergebruik van bestaande producten zal Been Pools & Wellness BV nimmer garantie op verlenen, mits anders vastgelegd.

 4. Om aanspraken op garantie niet te verliezen, dient de opdrachtgever tijdig en conform het gestelde in artikel 10 van deze voorwaarden te reclameren.

Artikel 11: Sloopwerkzaamheden

Wanneer Been Pools & Wellness BV in het kader van een opdracht een oude installatie en/of onderdelen daarvan, dient te slopen en/of te verwijderen, vervallen deze zaken aan Been Pools & Wellness BV. Stortingskosten zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 12: Prijswijzigingen

 1. Indien er een stijging of daling der prijzen van onderdelen, arbeid e.d. voordoen na aangaan door Been Pools & Wellness BV van een opdracht met een vooraf afgesproken prijs, behoudt Been Pools & Wellness BV deze prijs, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, dienovereenkomstig te verhogen of te verlagen.

 2. Voorbeelden van onderdelen e.d., maar niet uitgesloten tot, zijn goederen, wijzigingen in loon, wijzigingen in werkgeverslasten, ernstige wijzigingen in de valutaverhoudingen en fiscale wijzigingen.

Artikel 13: Overmacht

 1. Storingen in het bedrijf van Been Pools & Wellness BV ten gevolge van overmacht, ontslaan Been Pools & Wellness BV redelijkerwijs van het nakomen van de overeengekomen (op) leveringstermijn, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interest e.d. kan laten doen gelden.

 2. Overmacht houdt in een situatie waarin Been Pools & Wellness BV de werkzaamheden dient te staken door situaties die uit de controle van Been Pools & Wellness BV vallen. Voorbeelden hiervan zijn o.a. oorlog, mobilisatie, overstromingen, gesloten scheepvaart en/of stremmingen in het verkeer en problemen omtrent levering van noodzakelijke onderdelen waardoor de normale bedrijfsgang wordt gestoord en/of onmogelijk gemaakt.

 3. In geval van overmacht zal Been Pools & Wellness BV hiervan onverwijld melding doen aan de opdrachtgever, waarna de opdrachtgever na ontvangst van die mededeling gedurende zeven dagen het recht heeft de opdracht te annuleren, echter dit onder de verplichting van de opdracht dat Been Pools & Wellness BV heeft uitgevoerd en/of waarvan hij de materialen reeds heeft ontvangen.

Artikel 14: Auteursrechten etc.

 1. Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt, en vrijwaart hij Been Pools & Wellness BV in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.

 2. Het auteursrecht van door Been Pools & Wellness BV ontworpen of anders tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, foto’s, modellen e.d. blijft bij Been Pools & Wellness BV berusten, ook wanneer de opdrachtgever er een opdracht op heeft geplaatst.

 3. Wanneer geen opdracht volgt op een besteld ontwerp, dan heeft Been Pools & Wellness BV het recht de ontwerpkosten te declareren, terwijl het verveelvoudigings- en reproductierecht bij Been Pools & Wellness BV blijft.

Artikel 15: Schade

Been Pools & Wellness BV is aansprakelijk voor schade aan het werk, hulpwerken, materiaal en materieel, voor zover deze schade is ontstaan door nalatigheid of verkeerde handelingen van hemzelf, zijn werknemers of van hen die door of vanwege Been Pools & Wellness BV zijn aangesteld. Alle andere eventuele schade is voor rekening van de opdrachtgever en geeft Been Pools & Wellness BV recht op schadevergoeding.

Artikel 16: Overige voorwaarden

 1. Voor het correct laten uitvoeren van de werkzaamheden van Been Pools & Wellness BV dient de opdrachtgever de onderstaande zaken te garanderen op de werkplaats. Eventuele gemaakte kosten hiervoor zijn ter rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  1. Elektriciteit, gas, (drink)water, sanitaire en hygiënische voorzieningen.

  2. Een veilige werkomgeving. Dit houdt in dat de werkplaats vrij toegankelijk dient te zijn, en enige onveilige situaties dienen op voorhand aangegeven te worden.

  3. Indien benodigd, en overeengekomen in overleg, benodigde vergunningen, goedkeuringen, ontheffingen e.d.

  4. Ruimte voor opslag en/of afvoer van materialen, werktuigen e.d.

 2. Indien de opdrachtgever de werkplaats dient te laten beveiligen en/of verzekeren, is dit voor eigen kosten. Been Pools & Wellness BV is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging, diefstal, brand e.d. indien Been Pools & Wellness BV niet aanwezig is op de werkplaats voor het uitvoeren van werkzaamheden.

 3. Been Pools & Wellness BV is nimmer aansprakelijk voor immateriële schaden, bedrijfs- en/of stagnatieschaden.

 4. Bij graafwerkzaamheden dient de opdrachtgever ten alle tijden voor het aangaan van de opdracht een duidelijke kaart te verstrekken, waarop alle ondergrondse leidingen en kabels aangegeven zijn. De opdrachtgever is aansprakelijk van alle (ontstane) schade Indien deze afwijkt van de daadwerkelijke situatie, of wanneer geen kaart tijdig wordt geleverd, waarbij Been Pools & Wellness BV aanneemt dat er geen ondergrondse leidingen en/of kabels aanwezig zijn.

 5. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden, welke niet tot het door Been Pools & Wellness BV aangenomen werk behoren, zodanig en tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het aangenomen werk geen vertraging ondervindt.

 6. De door Been Pools & Wellness BV voor het werk gebruikte materialen en/of grondstoffen zullen van de normaal gebruikelijke handelskwaliteit zijn. Eventuele keuringen op kwaliteit dienen direct na aankomst plaats te vinden op de bouwplaats. Het moment dat materialen en/of grondstoffen zijn bewerkt vervalt de mogelijkheid op reclame.

 7. Werkzaamheden worden alleen verricht op de besproken tijdstippen met de opdrachtgever. Indien er door stagnatie, overmacht e.d. sprake is van een verlenging van de tijden waarin werkzaamheden plaatsvinden, behoudt Been Pools & Wellness BV om hiervan af te wijken, mits gecommuniceerd met de opdrachtgever.

Artikel 17: Geschillen

Bij ieder geschil, ongeacht of het handelt over de uitvoering van de werkzaamheden, dan wel wanneer het een financieel geschil betreft, zal de zaak worden voorgelegd aan de naar de regelen der wet bevoegde rechter.